top of page

Bài 2: CRUD trong SQL - Quản lý Dữ liệu cơ bản
CRUD là một viết tắt phổ biến trong lĩnh vực phát triển phần mềm và quản lý cơ sở dữ liệu, đại diện cho bốn hoạt động cơ bản: Create (Tạo), Read (Đọc), Update (Cập nhật), và Delete (Xóa). Trong SQL (Structured Query Language), CRUD được sử dụng để quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về mỗi hoạt động trong CRUD và cách chúng áp dụng vào SQL.


1. Create (Tạo)

Create trong CRUD đề cập đến việc thêm mới dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Trong SQL, chúng ta sử dụng câu lệnh INSERT để thực hiện việc này. Dưới đây là một ví dụ về cách tạo một bản ghi mới trong một bảng:


sql

Mẫu Script

INSERT INTO TenBang (cot1, cot2, cot3)

VALUES ('Gia tri 1', 'Gia tri 2', 'Gia tri 3');


2. Read (Đọc)

Read trong CRUD đề cập đến việc truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Chúng ta sử dụng câu lệnh SELECT để thực hiện việc này. Dưới đây là một ví dụ về cách đọc dữ liệu từ một bảng:


sql

Mẫu Script

SELECT * FROM TenBang WHERE DieuKien;

Trong câu lệnh trên, * đại diện cho tất cả các cột trong bảng, và DieuKien là điều kiện để lọc dữ liệu.


3. Update (Cập nhật)

Update trong CRUD đề cập đến việc cập nhật dữ liệu đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu. Chúng ta sử dụng câu lệnh UPDATE để thực hiện việc này. Dưới đây là một ví dụ về cách cập nhật dữ liệu trong một bảng:


sql

Mẫu Script

UPDATE TenBang

SET cot1 = 'Gia tri moi'

WHERE DieuKien;

Trong câu lệnh trên, SET cho biết giá trị mới của cột cần cập nhật, và DieuKien xác định bản ghi nào cần được cập nhật.


4. Delete (Xóa)

Delete trong CRUD đề cập đến việc xóa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Chúng ta sử dụng câu lệnh DELETE để thực hiện việc này. Dưới đây là một ví dụ về cách xóa dữ liệu từ một bảng:


sql

Mẫu Script

DELETE FROM TenBang WHERE DieuKien;

Trong câu lệnh trên, DELETE FROM cho biết bảng nào cần thực hiện xóa, và DieuKien xác định bản ghi nào cần được xóa.


Kết luận

CRUD là một khái niệm quan trọng trong quản lý dữ liệu và phát triển ứng dụng. Trong SQL, chúng ta sử dụng các câu lệnh INSERT, SELECT, UPDATE, và DELETE để thực hiện bốn hoạt động cơ bản này. Việc hiểu và sử dụng chúng một cách hiệu quả là quan trọng để làm việc với cơ sở dữ liệu SQL.

14 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page