top of page

Hướng dẫn sử dụng Power BI: Các loại biểu đồ thường dùng


Area Chart

Area charts nhấn mạnh mức độ thay đổi theo thời gian và có thể được sử dụng để thể hiện xu hướng của tổng giá trị theo thời gian.

Ví dụ: Dữ liệu thể hiện lợi nhuận theo thời gian có thể được vẽ trong biểu đồ khu vực để nhấn mạnh tổng lợi nhuận.Combo Chart

Ứng dụng: Thể hiện mối tương quan của nhiều giá trị theo trục hoành.Doughnut Chart

Doughnut chart tương tự như biểu đồ hình tròn, thể hiện tỷ trọng của các cấu phần so với tổng thể.

Sự khác biệt duy nhất là trọng tâm trống cho phép chèn vào các biểu tượng.

Ứng dụng:

Thể hiện cơ cấu tỷ trọng.Funnel Chart

Funnel chart giúp bạn thể hiện giá trị theo từng giai đoạn.

Ví dụ: Kênh bán hàng theo dõi khách hàng qua các giai đoạn:

Lead > Qualified Lead > Prospect > Contract > Close

Nhìn thoáng qua, hình dạng của phễu truyền tải giá trị của từng quá trình bạn đang theo dõi.

Ứng dụng:

Khi dữ liệu là tuần tự và di chuyển qua ít nhất 4 giai đoạn.

Khi giá trị trong giai đoạn đầu tiên dự kiến sẽ lớn hơn

giá trị trong giai đoạn cuối cùng.

Tính toán tiềm năng (doanh thu / doanh số / giao dịch / v.v.) theo từng giai đoạn.

Tính toán và theo dõi tỷ lệ chuyển đổi và duy trì.Line Chart

Thể hiện xu hướng của giá trị theo thời gian.Pie Chart

Pie charts thể hiện cơ cấu giá trị các thành phần.
BI Vietnam Community Team


76 lượt xem

Comments


bottom of page